Skip to content

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (huidige en toekomstige) diensten verricht door MPOWR/AvD Coaching (‘MPOWR’) (KvK inschrijfnummer 27339848 ). Onder diensten wordt onder meer verstaan advies, opleidingen, cursussen, trainingen etc.
De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten en van de hand gewezen.
Deze algemene voorwaarden gelden ook ten behoeve van werknemers en bestuurders van MPOWR en door haar ingeschakelde derden die werkzaamheden voor MPOWR, die al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst, werkzaam zijn of waren of bij de dienstverlening door MPOWR zijn betrokken.
De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Indien MPOWR niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat MPOWR het recht verliest om in andere gevallen stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meer bepalingen van deze voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Artikel 2 Inschrijving en totstandkoming overeenkomst

Hoofdregel is dat de overeenkomst aanvangt op het moment dat in de overeenkomst tussen opdrachtgever en MPOWR is vastgelegd dan wel – indien dit moment eerder is – MPOWR is begonnen met de uitvoering van haar diensten.
In afwijking van de hoofdregel vangt de overeenkomst aan op het moment dat MPOWR een logincode voor de online omgeving aan opdrachtgever heeft verstrekt.
MPOWR verstrekt de benodigde logincode voor de online omgeving niet eerder dan nadat zij volledige betaling heeft ontvangen van het aan haar verschuldigde.
MPOWR behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen een overeenkomst/inschrijving te weigeren.

Artikel 3 Opdracht/dienst

MPOWR voert alle diensten uit op basis van een inspanningsverbintenis.
MPOWR verricht haar werkzaamheden uitsluitend voor de opdrachtgever; derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen.
MPOWR is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. De inschakeling van derden vindt indien en voor zover mogelijk plaats in overleg met de opdrachtgever.
Opdrachtgever is zich ervan bewust dat de modules, het advies van MPOWR en overige dienstverlening uitsluitend online wordt aangeboden en plaatsvindt.
MPOWR behoudt zich het recht voor om in de modules, (online) leeromgeving, trainingen etc. organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

Artikel 4 (Gebruik) logincode en dienst

MPOWR stelt maximaal één login(code) ter beschikking voor de online omgeving .
MPOWR is niet verplicht de online omgeving te allen tijde ononderbroken of zonder fouten beschikbaar te hebben en MPOWR aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid daaromtrent. MPOWR zal zich evenwel inspannen om de online omgeving continu beschikbaar te houden.
Opdrachtgever is slechts gerechtigd de door MPOWR toegekende inlogcodes te verstrekken aan haar eigen medewerkers, die de inlogcodes nodig hebben om de betreffende online omgeving te bezoeken.
Opdrachtgever zorgt ervoor dat elke medewerker die een logincode heeft ontvangen, deze logincode geheimhoudt.
Opdrachtgever staat ervoor in dat hij en eventuele medewerkers die op zijn verzoek een logincode hebben ontvangen geen materiaal opslaan, distribueren of verzenden welke gekwalificeerd kan worden als een virus. Voor dat geval behoudt MPOWR zich het recht voor om de overeenkomst direct geheel of gedeeltelijk te beëindigen of op te schorten.
Het recht tot gebruik van de online omgeving is beperkt tot de activiteiten ten behoeve van de interne organisatie van opdrachtgever zelf. Het is dan ook niet toegestaan om dit recht over te dragen en/of te (sub)licenseren aan derden.
Opdrachtgever is aansprakelijk voor iedere vorm van schade, waaronder begrepen inkomstenderving en overige kosten als gevolg van ongeautoriseerd gebruik en alle vormen van misbruik van de logincode en de online omgeving .

Artikel 5 Tarief en betaling

Alle prijzen en tarieven zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
Opdrachtgever is gehouden de overeengekomen bedragen te voldoen op het tijdstip en de wijze zoals bepaald door MPOWR.
Voor zover niet anders is bepaald geldt een betalingstermijn van 14 dagen.
Voor alle werkzaamheden die worden verricht en die niet zijn begrepen in de eventuele overeengekomen vaste prijs, geldt dat deze werkzaamheden in beginsel maandelijks achteraf in rekening worden gebracht op basis van bestede tijd maal de door MPOWR gehanteerde uurtarieven. De gehanteerde uurtarieven worden op verzoek van de opdrachtgever toegestuurd.
Indien opdrachtgever geen of slechts deels gebruik maakt van de online omgeving en de overige diensten ontslaat dit opdrachtgever niet van haar betalingsverplichtingen.
Overige kosten, zoals kosten van in­geschakelde derden en reis- en verblijfskosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden apart in rekening gebracht.
Reclames met betrekking tot de facturen van MPOWR dienen schriftelijk en op straffe van verval binnen veertien dagen na factuurdatum plaats te vinden.
De opdrachtgever is niet gerechtigd de betaling van de facturen van MPOWR op de schorten of de facturen te betalen door middel van verrekening.
De opdrachtgever is bij niet tijdige betaling van een factuur van MPOWR direct van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is. Vanaf dat moment is opdrachtgever de wettelijke handelsrente en de werkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso) kosten verschuldigd.

Artikel 6 Duur, beëindiging overeenkomst en opschorting

Tenzij anders beschreven in de overeenkomst, wordt (de online omgeving) verstrekt voor de duur van 6 maanden vanaf het moment van het verstrekken de inlogcodes voor de online omgeving . Na het verstrijken van de termijn van 6 maanden wordt de toegang tot de online omgeving automatisch beëindigd en heeft de opdrachtgever geen toegang meer tot deze online omgeving inclusief alle informatie.
De opdrachtgever kan de opdracht niet tussentijds beëindigen.
is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te beëindigen, indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen waardoor voortzetting van de overeenkomst niet langer in redelijkheid van haar kan worden gevergd.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van MPOWR op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien MPOWR de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst
Indien MPOWR de overeenkomst opschort, beëindigt of ontbindt, is zij niet gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor (zijn) ontstaan.
In geval van liquidatie, (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement of schuldsanering, staat het MPOWR vrij om de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen zonder dat zij een schadevergoeding verschuldigd is. Iedere vordering van MPOWR op de opdrachtgever is in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7 Beperking aansprakelijkheid

In het geval de opdrachtgever schade lijdt, is de aansprakelijkheid van MPOWR in alle gevallen beperkt tot vergoeding van directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade – bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet – is uitgesloten.
MPOWR is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve of onvolledige informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt in verband met de overeenkomst.
Als aansprakelijkheid van MPOWR vaststaat, dan is deze beperkt tot het door MPOWR, in het kalenderjaar van het schade brengend voor­val, voor de betreffende opdracht gefactureerde en door de opdrachtgever betaalde vergoeding (exclusief verschotten), met een maximum van EUR 10.000.
MPOWR is niet aansprakelijk voor door haar ingeschakelde derden.
Werknemers van MPOWR zijn nimmer persoonlijk aansprakelijk tegenover de opdracht­gever.
Het recht op schadevergoeding vervalt één jaar nadat de opdrachtgever bekend werd of behoorde te zijn met de schade en de aansprakelijkheid van MPOWR.
Opdrachtgever vrijwaart voor schadevergoedingsvorderingen van derden die verband houden met voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, inclusief de kosten van verweer tegen die vorderingen.

Artikel 8 Intellectuele eigendomsrechten en Non-concurrentie

Alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op de in het kader van de overeenkomst verleende diensten en op de ter beschikking gestelde content (zowel hard copy, offline of in de online omgeving ) (‘IE-rechten’) berusten uitsluitend bij MPOWR dan wel (door haar ingeschakelde) derden.
Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent IE-rechten te verwijderen of te wijzigen.
Het is opdrachtgever niet toegestaan op basis van de door MPOWR verzorgde modules en het daarbij te gebruiken lesmateriaal zelf ofwel in samenwerking met derden een soortgelijke opleiding te ontwikkelen of te geven.

Artikel 9 Toepasselijk recht en geschillen

Nederlands recht is van toepassing op alle huidige en toekomstige opdrachten die de opdrachtgever aan MPOWR verstrekt.
Alle geschillen tussen de opdrachtgever en MPOWR worden uitsluitend beslecht door de bevoegde sector van de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

 

 

Back To Top